SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul concursului “Câştiga o bursă de participare la programele Academiei Exec-Edu” (“Concursul”) este EXEC-EDU – Formare Continuă Manageriala SRL, cu sediul social în Municipiul Bucureşti, Calea Grivitei 6-10, sector 1 Bucureşti, CUI RO18089478 şi denumit în continuare “Organizator”.

1.2. Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul regulament, este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimbă Regulamentul, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfăşura în perioada 14 – 25 februarie (inclusiv) pe www.exec-edu.ro Câştigătorii vor fi anunţați pe data de 26 februarie 2020.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La această campanie pot participa toate persoanele fizice, indiferent de rasă, sex sau religie cu domiciliul/reşedinţa în România, studii superioare finalizate. Excepție fac angajații Organizatorului, soţii şi rudele acestora.

SECŢIUNEA 4. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

4.1. Pe site-ul Organizatorului se realizează o pagină specială destinată Concursului.

4.2. Concursul se desfăşoară în perioada 14-25 februarie 2020, perioada în care participanţii se pot înscrie în Concurs. Pentru înscrierea în concurs, este necesară completarea unui formular online la adresa www.exec-edu.ro/bursa
Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situaţia în care un participant furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezerva dreptul să solicite câştigătorlor acte doveditoare (copie buletin, copie certificat înregistrare, etc).

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII DE PARTICIPARE

5.1. Fiecare participant are dreptul să se înscrie la Concurs o singură dată, înregistrând datele cu caracter personal. Concursul are loc cu respectarea tuturor şi a oricăror prevederi privind protecţia datelor cu caracter personal cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice Organizatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal (denumite În continuare “Date personale”): – datele de identificare ale Cursantului Beneficiarului, precum: nume, prenume, data şi locul naşterii, domiciliul/reşedinţa, e-mail, telefon, imaginea, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, Codul numeric personal. Datele personale sunt prelucrate de Organizator pentru derularea concursului şi în scopul comunicărilor viitoare către aplicanţi, inclusiv comunicări de natura comercială. Organizatorul se obliga să păstreze în condiţii de siguranţă datele furnizate de aplicanţi şi să utilizeze standarde adecvate de securitate tehnică şi organizaţionala şi de date. Datele colectate şi prelucrate vor fi stocate exclusiv pe teritoriul României şi nu vor fi divulgate/transmise terţilor.

5.2. Persoanele care, înainte de data începerii Concursului, respectiv 14 februarie 2020 s-au înscrie deja la aceste programe, nu mai au dreptul de participare la Concurs.

5.3. La Concurs are drept de participare orice persoană care îndeplineşte în mod cumulativ toate condiţiile de mai jos:
• Este cetăţean roman sau rezident în România;
• A absolvit o formă de învăţământ superioară – deţinerea unei diplome de licenţă este obligatorie;
• Confirmă că poate participa la cel puţin 75% din sesiunile cursului selectat
• Confirma că va achita contravaloarea taxei de participare, de până la maxim 50% din valoarea cursului, conform termenilor contractuali dintre părţi
• Este de acord cu publicarea numelui şi prenumelui pe paginile web dedicate Concursului, în Social Media, în cazul în care este desemnat câştigător al Concursului; De asemenea, este de acord să acorde Organizatorului interviuri scrise sau video (testimonial) și cu mediatizarea sa pe pagină web a Organizatorului și în Social Media, în cazul în care este desemnat câştigător al Concursului;
• Este de acord ca datele sale personale să fie utilizate de Organizatori pentru anunțarea altor concursuri și oferte comerciale;
• Confirma că a citit şi a înţeles prezentul Regulament şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condiţiile precizate în acesta, bifând căsuţa corespunzătoare.

Toate criteriile de participare de mai sus sunt obligatorii. Neintrunirea cerinţelor exclude calificarea utilizatorului la selecţia finală.

5.4. Selecţia se va face ţinând cont de următoarele criterii: motivaţia aplicantului de a participa la curs (detaliată în formularul de aplicare la bursă)

SECŢIUNEA 6. BURSA OFERITĂ ÎN CADRUL ACESTUI CONCURS

6.1. Organizatorul oferă, sub formă a 2 burse parţiale, de 50% din valoarea cursurilor organizate de către EXEC-EDU – FORMARE CONTINUĂ MANAGERIALĂ SRL:
Management 360
Leadership 360

Cursurile se vor desfăşura în Bucureşti, începând cu 29 februarie (Management 360), respectiv 3 martie (Leadership 360).

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA BURSEI

7.1. Alegerea câştigătorilor se va face de către o comisie formată dintr-un număr de 2 reprezentanți ai Organizatorului şi cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

7.2. Mecanismul de jurizare se va face astfel: În data de 26 februarie 2020 are loc procesul de selecţie a câştigătorilor pe baza informațiilor furnizate în formular și a evaluării obiectivelor participării la curs. Vor fi desemnati câştigători ai Concursului participantii care dovedesc că au întrunit toate cerinţele prevăzute în prezentul regulament la Secţiunea 5. Anunţarea câştigătorilor se va face în data de 26 februarie 2020, numele şi prenumele acestora fiind afişat pe pagina de concurs de pe site-ul exec-edu.ro. 7.3. Câştigătorilor li se va aduce la cunoştinţa rezultatul Concursului pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon furnizat de candidați la înregistrarea pe pagina de concurs, în maxim 48 de ore de la anunţarea câştigătorilor. În cazul în care câştigătorii burselor nu pot fi contactați în interval de 48 de ore de la anunţarea datelor de identificare ale acestora, aceastea vor fi acordate următorilor clasați care întrunesc toate condiţiile menţionate în prezentul regulament. Câştigătorii vor avea dreptul de a se înscrie la cursul selectat în formular după ce vor semna un proces verbal de predare – primire a voucherului de participare la curs, semnat de EXEC-EDU şi câştigători, act care atestă intrarea în posesie a bursei. În cazul în care câştigătorii nu vor putea participa la cursul selectat din motive independente de Organizator, bursa se va acorda următorilor clasați. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de acesta.

7.4. Nu se acordă contravaloarea în bani a bursei.

7.5. Participarea la aceast Concurs implică acordul câştigătorilor că numele lor poate fi publicat de către Organizator. Organizatorul garantează participanţilor respectarea drepturilor acestora în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Înscrierea în acest Concurs implica automat şi înscrierea participanţilor ca abonaţi ai newsletterului EXEC-EDU.
Oricare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului, scriind pe adresa de email dataprotection@exec-edu.ro.

SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

8.1. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor cheltuieli ocazionate de curs, acestea fiind în sarcina câştigătorilor.

SECŢIUNEA 9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

10.1. Concursul va putea fi întrerupt în caz de forţă majoră, caz fortuit sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin afişare pe exec-edu.ro.

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

11.1. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

11.2. Validarea câştigătorilor şi modul în care acest Concurs se derulează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor cu caracter personal nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date cu caracter personal eronate care au dus la imposibilitatea anunţării şi acordării bursei. {:}

Logo EXEC-EDU

Your place to grow

Updating…
  • No products in the cart.
CALENDAR