SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul concursului “Câştigă o bursă de participare la cursurile EXEC-EDU” (“Concursul”) este EXEC-EDU – Formare Continuă Managerială SRL, cu sediul social în Bd. Expoziţiei nr. 1B, Corp C/B, parter, cam. F24, sector 1 Bucureşti, CUI RO18089478 şi denumit în continuare “Organizator”.

1.2. Decizia de derulare a campaniei, conform regulilor din prezentul regulament, este finală şi obligatorie pentru participanți. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimbă Regulamentul, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 27 septembrie – 18 octombrie 2022 (inclusiv) pe www.exec-edu.ro. Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 20 octombrie 2022.

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La această campanie pot participa toate persoanele fizice, indiferent de rasă, sex sau religie cu domiciliul/reședința în România, studii superioare finalizate, cu cel puțin 1 an de experiență managerială. Excepție fac angajații Organizatorului, soții şi rudele acestora.

SECŢIUNEA 4. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI

4.1. Pe site-ul Organizatorului se realizează o pagină specială destinată Concursului.

4.2. Concursul se desfășoară în perioada 27 septembrie – 18 octombrie 2022, perioada în care participanții se pot înscrie în Concurs. Pentru înscrierea în concurs, este necesară completarea unui formular online la adresa https://exec-edu.ro/noutati/10-burse-in-valoare-de-peste-8000-e/

Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situația în care un participant furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Organizatorul îşi rezervă dreptul să solicite câștigătorilor acte doveditoare (copie buletin, copie certificat înregistrare etc).

SECŢIUNEA 5. CONDIŢII DE PARTICIPARE

5.1. Fiecare participant are dreptul să se înscrie la Concurs o singură dată, înregistrând datele cu caracter personal. Concursul are loc cu respectarea tuturor şi a oricăror prevederi privind protecția datelor cu caracter personal cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice Organizatorul prelucrează următoarele date cu caracter personal (denumite În continuare “Date personale”): – datele de identificare ale Cursantului Beneficiarului, precum: nume, prenume, funcție, companie, data şi locul naşterii, domiciliul/reşedinţa, e-mail, telefon, imaginea, seria şi numărul actului de identitate/paşaportului, Codul numeric personal. Datele personale sunt prelucrate de Organizator pentru derularea concursului şi în scopul comunicărilor viitoare către aplicanţi, inclusiv comunicări de natura comercială. Organizatorul se obligă să păstreze în condiţii de siguranţă datele furnizate de aplicanţi şi să utilizeze standarde adecvate de securitate tehnică şi organizaţională şi de date. Datele colectate şi prelucrate vor fi stocate exclusiv pe teritoriul României şi nu vor fi divulgate/transmise terţilor.

5.2. Persoanele care, înainte de data începerii Concursului, respectiv 27 septembrie s-au înscris deja la aceste programe, nu mai au dreptul de participare la Concurs.

5.3. La Concurs are drept de participare orice persoană care îndeplineşte în mod cumulativ toate condiţiile de mai jos:

  • Este cetățean român sau rezident în România;
  • A absolvit o formă de învățământ superioară – deținerea unei diplome de licență este obligatorie;
  • Confirmă că are cel puțin 1 an de experiență managerială;
  • Confirmă că poate participa la cel puțin 75% din sesiunile cursului selectat;
  • Este persoană fizică ce poate achita cursul din fonduri proprii (concursul nu se adresează persoanelor juridice);
  • Confirmă că va achita contravaloarea taxei de participare, de 50% din valoarea cursului, conform termenilor contractuali dintre părți;
  • Este de acord cu publicarea numelui şi prenumelui pe paginile web dedicate Concursului, în Social Media, în cazul în care este desemnat câștigător al Concursului; De asemenea, este de acord să acorde Organizatorului interviuri scrise sau video (testimonial) și cu mediatizarea sa pe pagină web a Organizatorului și în Social Media, în cazul în care este desemnat câștigător al Concursului;
  • Este de acord ca datele sale personale să fie utilizate de Organizatori pentru anunțarea altor concursuri și oferte comerciale;
  • Confirmă că a citit şi a înțeles prezentul Regulament şi că este de acord în totalitate cu termenii şi condițiile precizate în acesta, bifând căsuța corespunzătoare.

Toate criteriile de participare de mai sus sunt obligatorii. Neîntrunirea cerințelor exclude calificarea utilizatorului la selecţia finală.

5.4. Selecţia se va face ţinând cont de următoarele criterii: motivația aplicantului de a participa la curs (detaliată în formularul de aplicare la bursă)

SECŢIUNEA 6. BURSA OFERITĂ ÎN CADRUL ACESTUI CONCURS

6.1. Organizatorul oferă, sub formă a 10 burse parţiale, de 50% din valoarea următoarelor cursuri organizate de către EXEC-EDU – FORMARE CONTINUĂ MANAGERIALĂ SRL:

Cursurile se vor desfăşura conform datelor specificate în site-ul www.exec-edu.ro

SECŢIUNEA 7. ANUNŢAREA ŞI ACORDAREA BURSEI

7.1. Alegerea câștigătorilor se va face de către o comisie formată dintr-un număr de 2 reprezentanți ai Organizatorului şi cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

7.2. Mecanismul de jurizare se va face astfel: În perioada 18-20 octombrie 2022 are loc procesul de selecţie a câștigătorilor pe baza informațiilor furnizate în formular și a evaluării obiectivelor participării la curs. Vor fi desemnați câștigători ai Concursului participanții care dovedesc că au întrunit toate cerințele prevăzute în prezentul regulament la Secţiunea 5. Anunțarea câștigătorilor se va face în data de 20 octombrie 2022, numele şi prenumele acestora fiind afișat pe pagina de concurs de pe site-ul exec-edu.ro.

7.3. Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul Concursului pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon furnizat de candidați la înregistrarea pe pagina de concurs, în maxim 24 de ore de la anunțarea câștigătorilor. În cazul în care câștigătorii burselor nu pot fi contactați în interval de 24 de ore de la anunţarea datelor de identificare ale acestora, aceastea vor fi acordate următorilor clasați care întrunesc toate condițiile menționate în prezentul regulament. Câștigătorii vor avea dreptul de a se înscrie la cursul selectat în formular după ce vor semna un proces verbal de predare – primire a voucherului de participare la curs, semnat de EXEC-EDU şi câştigători, act care atestă intrarea în posesie a bursei. În cazul în care câştigătorii nu vor putea participa la cursul selectat din motive independente de Organizator, bursa se va acorda următorilor clasați. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunţării câştigătorilor din motive care nu ţin de acesta.

7.4. În cazul în care, din motive obiective, cursul nu se va putea organiza, Organizatorul va reprograma acest curs, noile date urmând a fi anunțate câştigătorilor, sau poate propune, alternativ, un curs similar.

7.4. Nu se acordă contravaloarea în bani a bursei.

7.5. Participarea la acest Concurs implică acordul câștigătorilor că numele lor poate fi publicat de către Organizator. Organizatorul garantează participanților respectarea drepturilor acestora în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date. Înscrierea în acest Concurs implică automat şi înscrierea participanţilor ca abonați ai newsletterului EXEC-EDU.

Oricare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului, scriind pe adresa de email dataprotection@exec-edu.ro

SECŢIUNEA 8. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

8.1. Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor cheltuieli ocazionate de curs, acestea fiind în sarcina câștigătorilor.

SECŢIUNEA 9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.

SECŢIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

10.1. Concursul va putea fi întrerupt în caz de forță majoră, caz fortuit sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunţa publicul prin afişare pe exec-edu.ro.

SECŢIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

11.1. Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

11.2. Validarea câștigătorilor şi modul în care acest Concurs se derulează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare în declararea datelor cu caracter personal nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date cu caracter personal eronate care au dus la imposibilitatea anunțării şi acordării bursei.

Updating…
  • No products in the cart.
CALENDAR